Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn ymrwymo i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf posibl, ni waeth beth yw eu hanabledd, eu gallu neu’r dechnoleg.

Nodweddion hygyrchedd

  • Darperir gwe-lywio rhesymegol a chyson i ddefnyddwyr bysellfwrdd.
  • Gellir deall dolenni allan o’u cyd-destun ar gyfer defnyddwyr darllenwyr  sgrîn.
  • Tynnwyd sylw at y testun dolenni.
  • Mae ein logo wedi’i gysylltu â’r hafan.
  • Mae dolen osgoi’r gwe-lywio ar frig pob tudalen.
  • Gweithredwyd cyfleusterau chwilio’r wefan.
  • Gwe-lywio’r darllenwyr sgrin.

Cynigiwn gynlluniau lliw gwahanol i chi bersonoli’r wefan. Mae’r rhain ar gael ar frig pob tudalen.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r rheolyddion yn eich porwr i newid maint y testun neu liw’r dangosydd. I weld sut mae gwneud hyn, ewch i My Web My Way gan AbilityNet (gwefan allanol).

Chwaraewr Cyfryngau

Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio Youtube i gyflwyno gwybodaeth fideo.

Dolenni a ffenestri newydd

Bydd dolenni i dudalennau a gwefannau eraill yn agor yn yr un ffenest oni bai y nodir yn wahanol yn nhestun y ddolen neu cyn rhestr o ddolenni.

Cyn rhestr o ddolenni:

Os yw rhestr o ddolenni i gyd yn agor gwefan newydd, nodir hyn yng nghyflwyniad y rhestr.

Bydd dolenni i ddogfennau ffeiliau y gellir eu lawrlwytho yn agor mewn ffenest newydd i osgoi effeithio ar dechnolegau cynorthwyol. Bydd y dolenni hyn yn defnyddio’r fformat canlynol:

Enw’r ffeil (Math y Ffeil, Maint y Ffeil)
Er enghraifft: Ffurflen Gais (PDF, 1.7 MB)

Gallwch agor dolenni mewn ffenest newydd trwy ddefnyddio llwybr byr bysellfwrdd Shift+Enter (Internet Explorer ar gyfer Cyfrifiadur a Firefox ar gyfer Cyfrifiadur a Mac).

Noder: Gallai’r llwybr byr bysellfwrdd ar gyfer agor dolenni mewn ffenest newydd fod yn wahanol yn ddibynnol ar y porwr a’r system weithredu.

Ffeiliau y gellir eu lawrlwytho

Gellir lawrlwytho’r ffeiliau mewn amrywiaeth o fformatau. Y rhai mwyaf cyffredin yw:

Adobe Acrobat (.pdf)
Microsoft Word (.doc)

Os na allwch agor y mathau hyn o ddogfennau, lawrlwythwch a gosodwch y fersiynau diweddaraf o’r meddalwedd dangosydd am ddim:

Tudalen lawrlwytho Adobe Acrobat Reader
Tudalen lawrlwytho Dangosydd Microsoft Word

Cyfyngiadau Hygyrchedd

Oherwydd cyfyngiadau penodol, bu’n rhaid i ni gynnwys technolegau a nodweddion sy’n achosi problemau hygyrchedd. Mae’r rhain yn cynnwys:

Chwaraewr Youtube
Crynodeb Twitter

Rydym yn gwneud pob ymdrech i oresgyn y cyfyngiadau hyn trwy wella eu hygyrchedd, ac o fethu hynny, trwy ddarparu dulliau hygyrch amgen. Os oes arnoch angen fersiynau amgen i’r dogfennau y gellir eu lawrlwytho (megis testun plaen), neu os ydych yn profi unrhyw broblemau hygyrchedd gyda’n gwefan, cysylltwch â ni.

Nid yw eAccessibility Cymru’n cymryd dim cyfrifoldeb dros raglenni trydydd parti.

Canllawiau Hygyrchedd

Datblygwyd y wefan hon i gydymffurfio â lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0 (WCAG 2.0) Consortiwm y We Fyd Eang (W3C). Y canllawiau hyn yw’r meincnod a gydnabyddir yn rhyngwladol ar  gyfer datblygu gwefannau hygyrch. Mae’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe yn egluro sut i wneud gwefannau’n fwy hygyrch i bobl a chanddynt anableddau. Trwy gydymffurfio â’r canllawiau hyn hefyd, mae gwefannau’n haws i’w defnyddio i bawb.

Cydnawsedd y Porwr

Mae’r wefan hon wedi’i phrofi’n aml-lwyfan ac yn aml-borwr ac mae ar hyn o bryd yn gydnaws â phorwyr modern gan gynnwys Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome 10+ ac Opera 10+.

Noder: Gallech brofi problemau gyda fersiynau hŷn o’r porwyr hyn neu borwyr gwe eraill. Os cewch unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Safonau a Thechnolegau’r Rhyngrwyd

Datblygwyd y wefan hon i gydymffurfio â safonau Consortiwm y We Fyd Eang (W3C) ar gyfer HTML 5 (Iaith Arwyddnodi Hyperdestun) a CSS (Dalenni Arddull Rhaeadrol).

Mae’r wefan hon yn ddibynnol ar HTML a CSS i gyfleu cynnwys. Defnyddiwyd hefyd dechnolegau gan gynnwys JavaScript, ac mae adrannau penodol megis dalenni arddull amgen yn dibynnu ar y dechnoleg hon. Fodd bynnag, gwnaethpwyd pob ymdrech i wneud y technolegau hyn mor hygyrch â phosib.

Cysylltu â Ni

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i helpu pobl i gael y profiad gorau o’r wefan hon. Os oes gwybodaeth y teimlwch y dylid ei chynnwys ar y dudalen hon, neu os profwch unrhyw broblem wrth geisio cael mynediad i’r wefan, cysylltwch â ni.