Polisi Preifatrwydd

Cwcis (gwefan allanol) yw llinynnau alffaniwmerig syml sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Nid ydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi.

Rydym yn defnyddio cwcis ar gyfer ystadegau defnydd y wefan. Mae Google Analytics yn rhoi cwci ar eich cyfrifiadur i storio gwybodaeth sylfaenol am eich ymweliad diwethaf â’r wefan. Darllenwch am y cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics (gwefan allanol).

Os ydych yn dymuno cyfyngu ar y cwcis yr ydym ni neu unrhyw wefan arall yn eu defnyddio, neu eu blocio, gallwch wneud hyn trwy osodiadau eich porwr. Dylai’r ffwythiant Help yn eich porwr ddweud wrthych sut i wneud hyn.

Gallwch osod eich porwr i dderbyn neu wrthod pob cwci neu gwcis penodol. Gallwch hefyd osod eich porwr i roi gwybod i chi bob tro y cynigir cwci. I gael manylion ynghylch sut i wneud hyn ar y porwr rydych yn ei ddefnyddio, ewch i AboutCookies.org (gwefan allanol).

I ddarganfod pa fersiwn o’r porwr rydych yn ei ddefnyddio, cliciwch ar ‘Help’ ac yna ‘About (enw’r porwr)’.

Adrodd ar Weithgarwch y We

Rydym yn defnyddio ‘Google Analytics’ i fonitro defnydd o’r wefan. Mae’r rhaglen hon yn cofnodi’ch cyfeiriad IP, y math o borwr, a dyddiad ac amser y gweithgarwch. Nid oes unrhyw gyswllt rhwng yr wybodaeth hon a data sy’n dangos pwy ydych chi (fel cyfeiriad e-bost). 

Cysylltu â Ni

Rydym bob amser yn falch o glywed gennych. Os byddwch yn cysylltu â ni yn gofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu â thrydydd parti arall er mwyn cael gafael ar yr wybodaeth honno.

Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch wrth ymdrin â’ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Pan fyddwn wedi anfon ateb atoch, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Deddf Diogelu Data

Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, mae’n ddyletswydd arnom yn ôl y gyfraith i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych chi. Rydym yn defnyddio’r dechnoleg a’r meddalwedd amgryptio diweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn cadw at safonau diogelwch llym i rwystro mynediad anawdurdodedig iddo.

Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Trwy daro golwg ar y dudalen hon yn rheolaidd, byddwch bob amser yn gwybod pa wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut byddwn yn ei defnyddio, ac ym mha amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.